2015-05-25

Lándzsa 2.

"Hasonló volt a helyzet a felfegyverzést illetően is: az előírásos fegyver, a szuronyos puska hiányát gyakran vadászpuskával, kiegyenesített kaszával vagy lándzsával kellett pótolni. Bereg megyében például amellett, hogy többször a kormányhoz fordultak lőfegyverek kérése céljából, számot vetve a realitásokkal, helyi mesteremberekkel lándzsákat gyártattak, régi puskákat javíttattak, és egyéb felszereléseket készíttettek... Eötvös nemzetőr őrnagy a Hadügyminisztériumnak küldött jelentése szerint a megyei nemzetőrség augusztus elején a következő fegyverekkel rendelkezett: 344 puska (ebből jó vadászpuska 150), 539 lándzsa, 150 kasza."

"1849. január 15-én változás történt a munkácsi vár parancsnoki posztján. A tisztet eddig ideiglenesen betöltő Eötvös Tamás nemzetőr őrnagy helyére Mezősy Pál honvéd százados került kinevezésre... Január 18-i megérkezése után Mezősy megszemlélte a várban eddig elkészült átalakításokat, eridítéseket, és a látottakról rögtön jelentést küldött feletteseinek... Pontos kimutatást kapunk ugyanakkor a várőrség létszámáról is. Munkácsot a 21. honvédzászlóalj két százada védi (6 főtiszt, 4 őrmester, 23 tizedes, 413 honvéd), a tüzérség felszerelése: 9 ágyú, ehhez 3 főtiszt, 4 főtüzér, 9 tizedes, 15 főágyús, 100 alágyús tartozik. Mezősy jelentette ezenkívül, hogy mind a gyalogság, mind a tüzérek naponta két alkalommal gyakorlatoznak, és a vár élelemmel való ellátottsága megfelelő. Beszámolt arról is, hogy a gyalogság fegyverzete hiányos, kevés minőségi fegyverrel rendelkeznek, a többségnek csak karabélya, vadászpuskája, vagy lándzsája van. Ezért a főparancsnoktól lőszer küldését kérte, az ágyúkhoz és kisebb lőfegyverekhez ő maga helyben igyekszik töltéseket készíttetni."

SOLYMOSI József: Forradalom és szabadságharc Északkelet-Magyarországon 1848-1849-ben
(Az Ung, Bereg, Máramaros és Ugocsa vármegyék területén történt események)  [doktori disszertáció]
Egy másik forrás.
Szentes
"Augusztus közepén már 1953 gyalogos nemzetor szervezodött 8 századba és 1 vadászcsapatba, és 194 lovas alkotott két századot. A gyalogságnak 566 szuronyos puskája volt, a többiek lándzsát és kiegyenesített kaszát kaptak. 162 lovasnak volt pisztolya és kardja, a többiek fokossal voltak fölfegyverezve."

"Kossuth szentesi toborzásának eredményérol Müller Lajos ornagy jelentésébol értesülhetünk, amelyet Batthyány Lajos miniszterelnökhöz írt október 5-én: „...sietek tudatni tisztelt Minister elnök úrral, miképpen egy 554 fobol álló gyalog csapat folyó hó 5-én városunkból kocsikon elindulván... Ezen csapatban 34 szuronyos, 68 magánypuskával, 27 pisztollyal, 163 lándzsával, 29 fokossal, 21 vasvillával, 15 karddal, 7 kaszával, 7 baltával felfegyverzett egyén találtatik, mihez képest még 254 egyén felfegyverzést igényel.” (Utóbb értesülve a pákozdi csata kedvezo kimenetelérol, Kossuth a népfölkelést feloszlatta.)"

http://www.szentesinfo.hu/cd/helyismeret/varostortenet/html/oldal9.htm

Lándzsa

Az 1848-as szabadságharc során kiegyenesített kaszákkal felvonuló népfelkelők eléggé ismertek a történelem iránt érdeklődők számára. Pl. elég csak a schwechati csatára gondolni vagy Csepel-szigeti táborban halmokban álló kaszákra. Kevésbe ismert a lándzsák alkalmazása. Néhány példa erre:

"Kiss Sándor ezredes 10-én újabb egységekkel, a 12. honvédzászlóaljjal, a Mátyás-huszárokkal, két lándzsás gyalogzászlóaljjal, s 4 század még be nem gyakorolt lovassal sietett Gál Sándor után, s egyesült seregük 17-én elfoglalta Segesvárt."

"A február 24-i jelentésben Mikó <Mihály kormánybiztos> ezeket írta: „Továbbá meg kell említenem, miszerint a székben a nép általános szelleme a legjobb. A nép lelkesült. 18 évestől 50-ig s 60-ig teljesen felkölt s szüntelen gyakorlatban van. Az adminisztráció elég rendbe jött, csak egy hiányzik: a fegyver." Ezért a szék minden kovácsa lándzsák készítésével foglalkozott."

Egyed Ákos: Bem és a székelyek
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/31-40.pdf

"Tamás András
1784. október 16-án született Csíkmadéfalván. Határőr katona, majd tiszt volt a 11. Székely huszár határőrezredben. Később első osztályú százados lett, majd címzetes őrnagyként ment nyugállományba. A forradalom kitörésekor Gál Sándor ezredes kérésére elvállalta, hogy csíkszeredai térparancsnok legyen. Ugyancsak Gál Sándor ajánlatára 1849. március 7-én Segesvárt Bem alezredesnek nevezte ki. Lándzsás csapatot szervezett, s ennek élén részt vett a sepsiszentgyörgyi csatában
."

Asztalos Lajos: Helytörténet – A két kolozsvári honvéd vértanú (2013. október 08.)

Mikó Mihály kormánybiztos levele Csány László országos teljhatalmú biztoshoz. Ismerteti a hadszervezésben elért eredményeit. Továbbra is fegyver és pénz küldését sürgeti.
Gyergyóalfalu, 1849. február 19.

"A fegyvertelenek számára lándzsákot készítettek, ebbe működik most valamennyi kovácsa e vidéknek."

"...talpon van még 2400 főből álló 12 századunk, de csak lándzsával fegyverezve, és ma holnap rendbe áll itt Gyergyóba 500 vadász, ezek minyájon vitethetnek minden percbe, mihelyt különösön fegyvert kapnának: azonba most egy ideig a vadász csapat a vidéknek a szomszéd oláh helységek elleni védésére fordítatik, s azok lefegyverzésére. Ezeken kívül organisáltam 12 immobilis nemzetőr századot, melyek a belbátorságot védik, de ha szükség és fegyver lenne, s a szélekről veszély onnan fenyeget, ezek is ellenség eleibe készek menni, ezen 12 nemzetőr század áll mintegy 3000 főből. És így ma künn és benn talpon áll Csíkszékből összesen 10300 ember, de fegyver az itthon lévőknél kevés, a nép lelkesült, de tagadhatatlan a fegyver, ágyú, és töltés hiánya, különösön midőn rossz hírt hall, láthatólag leveri."

2015-05-21

Szabadvívás 1.

"A vívó egész tudását és ügyességét a mérkőzésben használja fel, mely a vívástanulás tetőpontja: végcélja.

A mérkőzés (assaut) két vívó küzdelme abból a célből, hogy egymást a vívóművészet eszközeivel legyőzzék. Gyakorlati alkalmazása tehát a mérkőzés az iskolában megszerzett elméleti tudásnak és teknikai képzettségnek: hű képe és kifejezője a két vívó művészi képességének. A mérkőzésnek a vívók között férfias, lovagias küzdelemnek kell lennie, melyben egyenlő tudás és ügyesség mellett a szellemi fölény lesz a döntő.

Az iskola az eszközöket nyújtja; a mérkőzés feladatát ezeknek alkalmazása képezi
."

[Arlow, 197]

2015-05-11

Alexandriai kard

Kimondottan jó, amikor kitűnő állapotban levő, jól követhető "előélettel" rendelkező kardokról közölnek részletes adatokat. Az Alexandriai kard adatai:

Rövid leírás:
A Ciprusi Királyság által a Mameluk Birodalomnak küldött adó keretében került Alexandriába 1432-ben vagy némileg később. Erről egy arab nyelvű, "naski" típusú felirat tanuskodik a pengén. A pengetőbe vésett szöveg angolul: "Unalienably bequeathed by al-Malik al-Ashraf Barsbey, — may his victory be glorious! — in the magazines of the victorious armies in the frontier city of Sikandariya (Alexandria), the well guarded, from what came into his ownership, in the month of al-Muharran, of the year 836." A kard készítésének dátuma 1432 áprilisa. Az Alexandriai Fegyverraktárból vitték el az oszmán hódítók valamikor 1517 és 1935 között, ezt követően került az isztambuli Askeri Múzeumba, illetve tovább magángyűjtőkhöz. A kard érdekessége a keresztvasból, felféle nyúló ujjgyűrű, ami lehetővé teszi, hogy a vívó
viszonylag biztonságosan a keresztvas fölé helyezze a mutatóujját, ezzel növelve a pengevezetés pontosságát, mivel a keze közelebb kerül a kard súlypontjához.

A penge típusa:        Oakeshott, XIX

Teljes hossz: ____________ 1041 mm
Tömeg: _______________ 765 g
Pengehossz: ____________  864 mm
Penge szélessége:    ________ 34 mm (a keresztvasnál)
Pengevájat hossza: ________  320 mm
Rikasszó: ______________  45 mm (életlen rész közvetlenül a keresztvas felett)
Súlypont: ______________  190 mm (a keresztvastól mérve)
Végsúly: ______________ 55 mm (átmérője), 14 mm (vastagsága)
Markolat hossza: ________  110 mm
Markolat vastagsága: _____  17 mm
Keresztvas hossza: _______ 146 mm
Vastagsága: ____________  2 mm (a végein)
Ujjgyűrű szélessége: ______ 28 mm
Ujjgyűrű "magassága": ____  36 mm (a penge irányában mérve)
Penge vastagsága: _______  5 mm (a keresztvasnál), 2 mm (100 mm-re a hegyétől)

Forrás: www.myarmoury.com/feature_alexandria.html

2015-05-10

Mese

Az engedetlen banya

"...
Főtanácsos:
A halálkacaj is mese? Az eltűnt vitézek se igazak?

Király:
Ebből elég! Kimondom az utolsó szót! Igenis meg kell tisztítani a rőzséhez vezető utat! Ez a legkevesebb, amit a népem elvár tőlem. A banyát negyvennyolc órán belül vasra verve hozzátok elém!

Főtanácsos:
Tiszta beszéd! Leléphetsz!

Király:
Várj még, kapitány! Mit mondtál, hány legyőzhetetlen vitézünk tűnt el eddig? Kettő vagy három?

Várkapitány:
Kilencvenkilenc, felség! Se több, se kevesebb.

Király:
Az se baj. Még ma indítsd útnak a századikat! Most pedig visszavonulok a hálótermembe! Kéretem a szüzeket, hogy vidám dalukkal kényeztessenek! (
A szüzek dalolnak)

Mesemondó:
Kedves felnőttek! Itt a vége a szép mesének, de még ne szaladjatok el! Fogadjatok szót, feküdjetek az ágyacskátokba, takarózzatok jósággal és szeretettel. Álmodjatok az aranyhajú tündérről, aki mindig vigyáz rátok, és gondoljatok arra a ki tudja már hányadik katonára, aki azért ült lóra, hogy elhozza az ocsmány banyát. Ne felejtsétek, ma hajnalban is útnak indul egy, és holnap már nyergel a következő. Előbb-utóbb mind egy szálig elfogynak, és akkor eljön a nap, amikor rátok is sor kerül. Készülődjetek. Jó éjszakát, felnőttek!
"

Fehér Béla: Triptichon. Európa Könyvkiadó, Bp., 2001, 216