2015-05-25

Lándzsa 2.

"Hasonló volt a helyzet a felfegyverzést illetően is: az előírásos fegyver, a szuronyos puska hiányát gyakran vadászpuskával, kiegyenesített kaszával vagy lándzsával kellett pótolni. Bereg megyében például amellett, hogy többször a kormányhoz fordultak lőfegyverek kérése céljából, számot vetve a realitásokkal, helyi mesteremberekkel lándzsákat gyártattak, régi puskákat javíttattak, és egyéb felszereléseket készíttettek... Eötvös nemzetőr őrnagy a Hadügyminisztériumnak küldött jelentése szerint a megyei nemzetőrség augusztus elején a következő fegyverekkel rendelkezett: 344 puska (ebből jó vadászpuska 150), 539 lándzsa, 150 kasza."

"1849. január 15-én változás történt a munkácsi vár parancsnoki posztján. A tisztet eddig ideiglenesen betöltő Eötvös Tamás nemzetőr őrnagy helyére Mezősy Pál honvéd százados került kinevezésre... Január 18-i megérkezése után Mezősy megszemlélte a várban eddig elkészült átalakításokat, eridítéseket, és a látottakról rögtön jelentést küldött feletteseinek... Pontos kimutatást kapunk ugyanakkor a várőrség létszámáról is. Munkácsot a 21. honvédzászlóalj két százada védi (6 főtiszt, 4 őrmester, 23 tizedes, 413 honvéd), a tüzérség felszerelése: 9 ágyú, ehhez 3 főtiszt, 4 főtüzér, 9 tizedes, 15 főágyús, 100 alágyús tartozik. Mezősy jelentette ezenkívül, hogy mind a gyalogság, mind a tüzérek naponta két alkalommal gyakorlatoznak, és a vár élelemmel való ellátottsága megfelelő. Beszámolt arról is, hogy a gyalogság fegyverzete hiányos, kevés minőségi fegyverrel rendelkeznek, a többségnek csak karabélya, vadászpuskája, vagy lándzsája van. Ezért a főparancsnoktól lőszer küldését kérte, az ágyúkhoz és kisebb lőfegyverekhez ő maga helyben igyekszik töltéseket készíttetni."

SOLYMOSI József: Forradalom és szabadságharc Északkelet-Magyarországon 1848-1849-ben
(Az Ung, Bereg, Máramaros és Ugocsa vármegyék területén történt események)  [doktori disszertáció]
Egy másik forrás.
Szentes
"Augusztus közepén már 1953 gyalogos nemzetor szervezodött 8 századba és 1 vadászcsapatba, és 194 lovas alkotott két századot. A gyalogságnak 566 szuronyos puskája volt, a többiek lándzsát és kiegyenesített kaszát kaptak. 162 lovasnak volt pisztolya és kardja, a többiek fokossal voltak fölfegyverezve."

"Kossuth szentesi toborzásának eredményérol Müller Lajos ornagy jelentésébol értesülhetünk, amelyet Batthyány Lajos miniszterelnökhöz írt október 5-én: „...sietek tudatni tisztelt Minister elnök úrral, miképpen egy 554 fobol álló gyalog csapat folyó hó 5-én városunkból kocsikon elindulván... Ezen csapatban 34 szuronyos, 68 magánypuskával, 27 pisztollyal, 163 lándzsával, 29 fokossal, 21 vasvillával, 15 karddal, 7 kaszával, 7 baltával felfegyverzett egyén találtatik, mihez képest még 254 egyén felfegyverzést igényel.” (Utóbb értesülve a pákozdi csata kedvezo kimenetelérol, Kossuth a népfölkelést feloszlatta.)"

http://www.szentesinfo.hu/cd/helyismeret/varostortenet/html/oldal9.htm

No comments:

Post a comment